Pozvánka na Valné zhromaždenie

 

Klub biatlonu Magnezit Revúca pozýva všetkých svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v stredu 6.10.2021 o 18:00 hod. v priestoroch klubu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o delegátoch
 3. Schválenie pracovného predsedníctva
 4. Schválenie programu VZ
 5. Schválenie rokovacieho poriadku
 6. Kontrola plnenia uznesení z ostatného VZ
 7. Správa o činnosti klubu za rok 2020
 8. Správa o hospodárení klubu za rok 2020
 9. Plán činnosti klubu na rok 2021
 10. Správa KRK
 11. Diskusia
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

 

 Mgr. Andrea Repáková, tajomníčka

V Revúcej, 28.8.2021