Pozvánka na Valné zhromaždenie

Klub biatlonu Magnezit Revúca pozýva všetkých svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

v utorok 28.6.2022 o 18:00 hod. v priestoroch klubu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o delegátoch
 3. Schválenie pracovného predsedníctva
 4. Schválenie programu VZ
 5. Schválenie rokovacieho poriadku
 6. Kontrola plnenia uznesení z ostatného VZ
 7. Správa o činnosti klubu za rok 2021
 8. Správa o hospodárení klubu za rok 2021
 9. Plán činnosti klubu na rok 2022
 10. Informácia o brigáde 9.7.2022
 11. Voľba tajomníka KB
 12. Doplnková voľba člena Výboru KB
 13. Správa KRK
 14. Diskusia
 15. Návrh uznesenia
 16. Záver