Pozvánka na Valné zhromaždenie

Klub biatlonu Magnezit Revúca pozýva všetkých svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 26.3.2020 o 17:30 hod. v priestoroch klubu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o delegátoch
 3. Schválenie pracovného predsedníctva
 4. Schválenie programu VZ
 5. Schválenie rokovacieho poriadku
 6. Kontrola plnenia uznesení z ostatného VZ
 7. Správa o činnosti klubu za rok 2019
 8. Správa o hospodárení klubu za rok 2019
 9. Plán činnosti klubu na rok 2020
 10. Správa KRK
 11. Diskusia
 12. Schválenie zloženia skrutátorov, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 13. Hlasovanie o druhu jednotlivých volieb (verejné/tajné)
 14. Schválenie volebného poriadku
 15. Správa mandátovej komisie
 16. Voľba orgánov KB Magnezit Revúca
  1. voľba predsedu KB Magnezit Revúca
   1. predstavenie kandidátov
   2. voľba
   3. správa volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov
 1. voľba tajomníka KB Magnezit Revúca
  1. predstavenie kandidátov
  2. voľba
  3. správa volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov
 1. voľba výboru KB Magnezit Revúca
  1. predstavenie kandidátov
  2. voľba
  3. správa volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov
 1. Návrh uznesenia
 2. Záver

 

Hlasovať môžu členovia KB Magnezit Revúca s právom voliť (po dovŕšení 18 rokov). Každý člen KB Magnezit Revúca po dovŕšení 18 rokov môže navrhnúť sám seba a tiež ďalších členov KB na volené funkcie. Návrhy je potrebné doručiť elektronicky na adresu biatlonrevuca@gmail.com alebo písomne na adresu klubu do 11.3.2020. Navrhnutí kandidáti pri predstavovaní kandidátov na jednotlivé funkcie vyjadria súhlas / nesúhlas so svojou kandidatúrou.